Terma dan syarat

Selamat datang ke laman web kami! Dokumen ini ialah perjanjian yang mengikat secara sah antara anda sebagai pengguna tapak (dirujuk sebagai "anda", "anda" atau "Pengguna" selepas ini) dan www.jwd1980.com-- pemilik laman web www.jwd1980.com.

 

1. Permohonan dan Penerimaan Terma

1.1 Penggunaan perkhidmatan dan produk www.jwd1980.com oleh anda (secara kolektif disebut sebagai "Perkhidmatan" selepas ini) adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung dalam dokumen ini serta Polisi Privasi dan mana-mana peraturan dan dasar lain www.jwd1980 .com yang mungkin diterbitkan oleh www.jwd1980.com dari semasa ke semasa. Dokumen ini dan peraturan dan dasar lain seperti www.jwd1980.com secara kolektif dirujuk di bawah sebagai "Syarat". Dengan mengakses www.jwd1980.com atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk menerima dan terikat dengan Terma. Sila jangan gunakan Perkhidmatan atau www.jwd1980.com jika anda tidak menerima semua Terma.

1.2 Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan dan mungkin tidak menerima Syarat jika (a) anda belum mencapai umur yang sah untuk membentuk kontrak yang mengikat dengan www.jwd1980.com, atau (b) anda tidak dibenarkan menerima sebarang Perkhidmatan di bawah undang-undang PR China atau negara / wilayah lain termasuk negara / wilayah di mana anda bermastautin atau dari mana anda menggunakan Perkhidmatan.

1.3 Anda mengakui dan bersetuju bahawa www.jwd1980.com boleh meminda mana-mana Terma pada bila-bila masa dengan menyiarkan Terma yang dipinda dan dinyatakan semula di www.jwd1980.com. Dengan terus menggunakan Perkhidmatan atau www.jwd1980.com, anda bersetuju bahawa Terma yang dipinda akan dikenakan kepada anda.

 

2.Pengguna Umumnya

2.1 Sebagai syarat akses anda kepada dan penggunaan www.jwd1980.com atau Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa anda akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai apabila menggunakan www.jwd1980.com atau Perkhidmatan.

2.2 Anda mesti membaca Dasar Privasi www.jwd1980.com yang mengawal perlindungan dan penggunaan maklumat peribadi tentang Pengguna dalam pemilikan www.jwd1980.com dan ahli gabungan kami. Anda menerima terma Dasar Privasi dan bersetuju untuk menggunakan maklumat peribadi tentang anda mengikut Dasar Privasi.

2.3 Anda bersetuju untuk tidak melakukan sebarang tindakan untuk menjejaskan integriti sistem komputer atau rangkaian www.jwd1980.com dan/atau mana-mana Pengguna lain mahupun untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada sistem atau rangkaian komputer tersebut.

2.4 Anda bersetuju untuk tidak mengambil sebarang kelebihan dalam menggunakan maklumat yang disenaraikan di www.jwd1980.com atau diterima daripada mana-mana wakil www.jwd1980.com dalam aktiviti termasuk: menetapkan tahap harga, atau sebut harga produk dan perkhidmatan yang tidak dibeli daripada www.jwd1980.com, menyediakan kandungan laman web, menulis kontrak atau perjanjian yang tanpa penyertaan www.jwd1980.com.

 

3.Produk dan Harga

3.1 Memandangkan kami terus membangunkan dan menaik taraf produk dan perkhidmatan kami, sebarang spesifikasi teknikal, bukan teknikal, termasuk tetapi tidak terhad kepada halaman web, jadual laporan, angka, imej, video atau audio mana-mana produk www.jwd1980.com boleh diubah atau ditukar sepenuhnya dalam format dan kandungan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sama ada dalam talian atau luar talian.

3.2 Harga yang disenaraikan di www.jwd1980.com atau disediakan oleh mana-mana wakil www.jwd1980.com tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.

 

4. Had Liabiliti

4.1 Sebarang bahan yang dimuat turun atau diperoleh melalui www.jwd1980.com dilakukan mengikut budi bicara dan risiko mutlak setiap Pengguna dan setiap Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kerosakan pada sistem komputer www.jwd1980.com atau kehilangan data yang mungkin disebabkan oleh muat turun mana-mana bahan sedemikian.